תנאי שימוש

 • מבוא
   1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
   2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
   3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
   4. הגדרות
    1. "החברה" – KINERET BDC בניהולה של כנרת אייזנברג.
    2. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
    3. "האתר" – אתר מפגשי נטוורקינג ויין מבית KINERET BDC העוסק במפגשים חודשיים לבעלי עסקים, אשר מטרתם ליצור היכרות ושיתופי פעולה עתידיים בין המשתתפים. הרעיון מאחורי המפגשים – עסקים בהנאה, באווירה נעימה על כוס יין והפתיחות להכיר בעלי עסקים ליצירת קשרים לטווח הארוך.
    4. "משתמשים" – כל מי שגולש או עושה שימוש כלשהו באתר החברה.
   5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.
   6. השימוש בשרות מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.
   7. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 • תנאי שימוש
   1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר:
    1. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
    2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
    3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
    4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
   2. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
    1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
    2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
    3. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאתר – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 • רישום למפגשים
   1. הרישום למפגשים אשר מוצעים באתר הוא על בסיס מקום פנוי, ותמורת תשלום דמי ההשתתפות כפי שמופיעים באתר, ביחס לכל מפגש.
   2. משתמש אשר מעוניין להירשם למפגש מסכים בעצם הרשמתו למסור את פרטיו האישיים לחברה, כפי שיתבקש בהליך הרישום.
 • בעצם מסירת פרטי הדוא"ל שלו בעת הרישום, המשתמש מאשר לחברה לצרף אותו לרשימת התפוצה שלה וכן לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת על רצונו להסיר עצמו מרשימת התפוצה.
  1. אין אפשרות לבטל רישום למפגש לאחר סיום הליך הרישום והתשלום, ולא יינתנו כל החזרים כספיים.

יחד עם זאת, משתמש אשר נרשם למפגש ומעוניין שלא להגיע לאותו מפגש, יהיה רשאי להמיר את המפגש אליו נרשם במפגש אחר, בכפוף לתנאים הבאים:

    1. באחריות המשתמש להודיע לחברה על כך מראש, ולקבל את אישור החברה לכך.
    2. רישום למפגש חלופי יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • הגבלת אחריות
   1. מובהר בזאת כי האתר מסופק על-ידי החברה כמות שהוא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.
   2. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהאתר יפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
   3. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
   4. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
   5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תקנון זה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.
   6. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
   7. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לבעלי המקצוע שיירשמו ויגיעו למפגשים – לרבות לא לאיכותם, אמינותם או כל דבר הקשור במוצרים או בשירותים שהם מציעים. באחריות המשתמשים והמשתתפים במפגשים לבחון בעצמם כל הצעה מכל סוג שהוא, לפי העניין.
   8. המידע והתוכן המוצגים באתר זה נועדו לצרכי ידע ולימוד בלבד, ולא נועדו להחליף ייעוץ כלשהו. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי האתר מעבר לקבלת המידע המופיע בו.
 • היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
   1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
   2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
   3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 • הודעה על תוכן מפר

החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].

 • קניין רוחני
  1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, בכל התכנים המופיעים באתר החברה ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

לעניין זה יודגש כי אופי המפגשים והאופן בו הם מתקיימים, מהווים קניינה הרוחני הבלעדי של החברה, ואין לבצע בהם כל שימוש ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

   1. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • שינוי תנאים
   1. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
   2. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
 • שיפוי
   1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
   2. האמור בסעיף ‏9 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 • ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

דילוג לתוכן